pre
ENIWETOK SAMOA HAWAII ALASKA PACIFIC TIME
MOUNTAIN TIME CENTRAL TIME EASTERN TIME ATLANTIC TIME BRAZILIA
MID-ATLANTIC AZORES GREENWICH MEAN TIME ROME MOSCOW
BAKU NEW DELHI DHAKA  BANGKOK HONG KONG
TOKYO SYDNEY MAGADAN WELLINGTON
Next
  Corporate Information

Administration (Ext. 200, Ext.220, Ext. 221)

 

Mdm. Christine Zhang

 

Ms. Liu Na

 

Economic (Ext. 235, Ext.228)

 

Ms. Cao Jingjin

 

Investment (8440 0071 / 72)

 

Ms. Lin Mengjiao

 

Ms. Wang Yaze

 

Tourism (8447 5056)

 

Mdm. Wang Shanshan

 

Mr. Zao Gang

 

Ms. Zhou Dan

   

Matrade (8451 5109)

 

Mr. Marco Lou

 

Ms. Ru Peng

 

Ms. Ni Aiwu

  

Education (Ext. 326)

 

Ms. Aishah

 

Agriculture (6410 7658)

 

Mr. Ma Fang Jia

 

Ms. Khadijah Mu Feng Xin

 

Immigration (Ext. 393)

 

Ms. Wei Feng Fei

 

Ms. Liang Xin

MAIN MENU