Locally Recruited Staff Locally Recruited Staff

MOFA 

 

Mrs. Christine Zhang

Ms. Huang Mengdi

Mrs. Liu Na

Mr. Ma Shubin

Mr. Tian Yu

Mr. Wang Yiqun

Mrs. Li Cheng

Mr. Zhang Yong

 

 

MITI 

 

Ms. Zhu Xiaolu

Ms. Cao Jing Jin

Mr. Su Kai Dong

 

 

MIDA

 

Ms. Lin Mengjiao

Mr. Cao Cheng

Ms. Wang Yaze

Mr. Zhang Feng

 

 

TM

 

Mrs. Wang Shanshan

Mr. Zao Gang

Ms. Zhou Dan

Mr. Xu Qiang

   

MATRADE

 

Mr. Luo Ning Hui

Ms. Ru Peng

Ms. Ni Ai Wu

Mr. Su Xin Yu

  

EM

 

Ms. Wang Ziwen

Mr. Zhang Jinghua

 

MOA

 

Mr. Wang Ding

Ms. Khadijah Mu Feng Xin

 

 

Immigration

 

Mrs. Xie Yuanyan

Mrs. Kong Lingxi

 

Customs

 

Mr. Jin Peng