Locally Recruited Staff Locally Recruited Staff

MOFA 

 

Ms. Christine Zhang

Ms. Huang Mengdi

Ms. Liu Na

Mr. Ma Shubin

Mr. Tian Yu

Mr. Wang Yiqun
Mr. Wang Hao

Ms. Li Cheng

 

 

MITI 

 

Ms. Zhu Xiaolu

Ms. Cao Jing Jin

Mr. Su Kai Dong

 

 

MIDA

 

Ms. Lin Mengjiao

Mr. Cao Cheng

Ms. Wang Yaze

Mr. Zhang Feng

 

 

TM

 

Mrs. Wang Shanshan

Mr. Zao Gang

Ms. Zhou Dan

Mr. Xu Qiang

   

MATRADE

 

Mr. Luo Ning Hui

Ms. Ru Peng

Ms. Ni Ai Wu

Mr. Su Xin Yu

  

EM

 

Ms. Tie Meng Yu Mei

Ms. Wang Ziwen

Mr. Zhang Jinghua

 

MAFI

 

Mr. Wang Ding

Ms. Khadijah Mu Feng Xin

 

 

Immigration

 

Mrs. Xie Yuanyan

Mrs. Kong Lingxi