Locally Recruited Staff Locally Recruited Staff

 

 

1. Mr. Purushottam Sukhadev Kamble

Consular Clerk

2. Mrs. Shahin Imtiyaz Shaikh

Accounts Clerk

3. Mr. Mohammed Adil Dildar Faki

Clerk (Typist)

4. Mrs. Mainaz Abd Qayyum Shaikh 

Receptionist

5. Mr. Deepak Singh Rajliwal

Driver 1

6. Mr. Rahul Virenda Joshi

Driver 2

7. Mr. Pranav Kumar Koyande

Security Guard 1

8. Mr. Sandeep Balkrishna Shivtarkar

Security Guard 2

9. Mr. Pratik Dattaram More

Cleaner